Strona główna  >  Jednostki oświatowe
linia
dane podstawowe | statut / dokumenty | aktualności | oświadczenia majątkowe | praca | zamówienia publiczne
linia


statut

uchwalony w dniu 2014-09-11

Tekst jednolity
 
 
 
 
 
 
Podstawa prawna:
- art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity
Dz. U. Z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)
- rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zmianami)
 
 
                                                             ROZDZIAŁ I
 
                                                       Postanowienia ogólne
 § 1 Nazwa Przedszkola
 
1. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Nr 6.
2. Przedszkole nosi imię: „ Polne Kwiaty”.
3. Siedzibą przedszkola jest budynek  ul. Wiosenna 7  w Gnieźnie.
4. Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu.
 
§ 2
 
1. Przedszkole jest przedszkolem publicznym.
2. Organem prowadzącym przedszkole jest: Miasto Gniezno.
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty
     w Poznaniu.
4. Przedszkole jest jednostką budżetową.
 
 
                                                             ROZDZIAŁ II
                                                      Cele i zadania przedszkola
§ 3
 
1. Przedszkole pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze
     i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach
     bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
2. Prowadzi planowy proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci odpowiednio do
    ich indywidualnych potrzeb i możliwości, a także sytuacji społecznej.
3. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci niepełnosprawnych w integracji
    z rówieśnikami odpowiednio do potrzeb tych dzieci, z uwzględnieniem możliwości
    lokalowych, kadrowych i wyposażenia oraz w zakresie środków przyznanych przez
    organ prowadzący przedszkole.
4. Przedszkole pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze
    wobec rodziców.
5. Celem nadrzędnym edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez wychowanków
    stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
6. Cele szczegółowe przedszkola:
 
    1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności
        intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
    2) budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały
        się w tym co jest dobre, a co złe;
    3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia
        sobie w nowych i trudnych sytuacjach, sytuacjach tym także do łagodnego znoszenia
        stresów i porażek;
    4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych
        relacjach z dziećmi i dorosłymi;
    5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o
        zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
    6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w
        zabawach i grach sportowych,
   7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
       oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały
       dla innych;
    8) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności
        wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
     9) umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej i etnicznej,
        oraz kształtowanie postawy patriotycznej;
    10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich
         ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości
          i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
    11) udzielanie odpowiednio do potrzeb pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom,
          nauczycielom i rodzicom;
                                                 
 
                                                         ROZDZIAŁ III
                                     Sposób realizacji zadań przedszkola
 
 § 4 Programy
 
1. Proces wspomagania rozwoju i edukacji prowadzony jest w oparciu o podstawę
    programową wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zalecanych warunków
    i sposobu jej realizacji, w tym poprzez dopuszczone przez dyrektora do użytku
    w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego.
2. Nauczyciel może wnioskować o dopuszczenie programu opracowanego samodzielnie
    lub z zespołem nauczycieli, programu innego autora (autorów) lub programu innego
    autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami.
3. Dyrektor dopuszcza program zgodnie z obowiązującym przepisami określonymi
    w odrębnych przepisach.
4. Nauczyciele stosują uznane, pedagogiczne metody, zasady i formy pracy odpowiednie
    do wieku, potrzeb i możliwości dzieci.
5. Nauczyciele planują pracę z grupą przedszkolną w oparciu o dopuszczone programy,
    a w toku bieżącej pracy indywidualizują sposób oddziaływania odpowiednio do
    zdiagnozowanych potrzeb oraz możliwości każdego dziecka; w przypadku dzieci
    niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia
    niepełnosprawności.
 
 
§ 5 Innowacje, eksperymenty
 
1. Przedszkole może prowadzić własną działalność innowacyjną i eksperymentalną.
2. Innowacje pedagogiczne obejmują nowatorskie rozwiązania programowe,
    organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy przedszkola.
3. Eksperymenty pedagogiczne to działania służące podnoszeniu skuteczności edukacji
    w przedszkolu, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć
    edukacyjnych lub zakres treści nauczania, prowadzone pod opieką jednostki
    naukowej.
4. Innowacje lub eksperymenty, wymagające przyznania przedszkolu dodatkowych
    środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący
    przedszkole pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.
5. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w przedszkolu podejmuje rada
    pedagogiczna.
6. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu:
    1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji,
    2) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie
        przedszkolu , w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej
        opublikowane.
7. Uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej
    zasad i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji, dyrektor przedszkola
    przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę.
8. Uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentu w przedszkolu podejmuje rada
    pedagogiczna po zapoznaniu się z celem, założeniami i sposobem realizacji
    eksperymentu.
9. Prowadzenie eksperymentu w przedszkolu wymaga zgody ministra właściwego do
    spraw oświaty i wychowania.
 
§ 6 Działania antydyskryminacyjne
 
1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej,
    etnicznej, religijnej i językowej poprzez:
    a) zajęcia w języku polskim;
    b) realizację treści związanych z historią, geografią i kulturą naszego regionu i
        kraju;
     c) nauczanie religii w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których
rodzice lub opiekunowie wyrażają takie życzenie składając stosowne oświadczenie.
2. Nauka religii odbywa się na podstawie programów dopuszczonych do użytku przez
władze kościoła rzymsko-katolickiego lub innych kościołów i związków wyznaniowych
w wymiarze dwóch zajęć tygodniowo, każde zajęcie po 30 minut
3. Przedszkole prowadzi działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność
przedszkola poprzez czytelne zasady postępowania, w tym system regulaminów
i procedur, ustalenie praw i obowiązków pracowników, dzieci i ich rodziców.
Przedszkole prowadzi z dziećmi planową pracę wychowawczą opartą na wartościach
uniwersalnych. W przedszkolu funkcjonuje kodeks etyki zawodowej regulujący relacje
pomiędzy podmiotami przedszkola.
                                
 
                                                   
 
                                                     ROZDZIAŁ IV
 
                                                      Bezpieczeństwo
 
§ 7 Sposób sprawowania opieki nad dziećmi
 
1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań
    do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych
    z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
    1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu
        w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
     2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - pod względem fizycznym jak
         i psychicznym,
     3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p- poż.
2. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki
 i wypoczynku a w szczególności:
   1) sale przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz
       powierzchnię użytkową,
   2) sprzęty posiadają atesty i certyfikaty,
   3) przedszkole posiada sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej,
   4) w przedszkolu znajdują się apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielania
       pierwszej pomocy wraz z instrukcją dotyczącą jej udzielania.
3. Szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren przedszkola posiadają zabezpieczenia
    uniemożliwiające wyjście bezpośrednio na jezdnię.
4. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe
    w danym czasie do momentu przekazania ich prawnym opiekunom lub osobom
    upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.
5. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby
    dorosłej.
6. W grupach w sprawowaniu opieki nad dziećmi pomaga nauczycielowi doraźnie woźna.  
7. Przy wyjściu poza teren przedszkola zapewnia się opiekę jednego opiekuna dla grupy 15
    dzieci.
8. Każde wyjście, wyjazd z dziećmi poza teren przedszkola odnotowuje się w zeszycie wyjść
    wraz z podpisem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.
9. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim
    urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel
    obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając dzieci z miejsca
    zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora.
 
§ 8 Postępowanie w sytuacjach szczególnych
 
1. Pomoc medyczna jest udzielana dzieciom za zgodą rodziców. W sytuacjach koniecznych,
    gdy brak kontaktu z rodzicami, korzysta się z usług pogotowia ratunkowego.
2 .Pracownicy przedszkola zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu bhp i ppoż.
    oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.
3. W razie zaistnienia w przedszkolu wypadku niezwłocznie zapewnia się dziecku pierwszą
    pomoc przedmedyczną, oraz sprowadza się fachową pomoc medyczną.
4. O  wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
    1) rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego dziecka,
    2) organ prowadzący przedszkole,
    3) pracownika służby bhp,
    4) radę rodziców.
5. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora
    i kuratora oświaty.
6.O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie inspektora
    sanitarnego.
7. Zawiadomień, o których mowa powyżej dokonuje dyrektor bądź upoważniony przez niego
    pracownik przedszkola.
8. Każdy wypadek odnotowuje się w rejestrze wypadków. Dyrektor powołuje zespół
    i prowadzi postępowanie powypadkowe zgodnie z odrębnymi przepisami.
9. Umożliwia się ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą
    rodziców.
10. Przedszkole prowadzi edukację dla bezpieczeństwa m.in. poprzez tematy kompleksowe,
    bajkoterapię z zastosowaniem różnych metod i form. Tematyka dotyczy bezpieczeństwa
    na drodze, sposobu korzystania z urządzeń, narzędzi i przyborów, bezpieczeństwa
    w relacjach z nieznajomymi, roślinami i zwierzętami, zagrożeń związanych z lekami,
    środkami chemicznymi i in.
11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przedszkole współpracuje z różnymi
    podmiotami np. z policją.
 
§ 9 Wycieczki
 
1. Przedszkole może organizować wycieczki i inne wyjazdy z uwzględnieniem
    obowiązujących przepisów w tym zakresie. Program wycieczki winien być
    dostosowany do wieku, potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci.
2. Liczba przewożonych osób w autokarze nie może być większa niż liczba miejsc
   w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
3. Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców (opiekunów
    prawnych). Wyjątkiem są krótkie, piesze wycieczki będące uzupełnieniem
    realizowanego programu wychowania przedszkolnego np. do parku, na pocztę, itp.
4. Program wycieczki organizowanej przez przedszkole, listę uczestników, imię
    i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy,
    którą zatwierdza dyrektor szkoły.
5. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników
    pedagogicznych przedszkola o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych
    form krajoznawstwa i turystyki. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także
    inna, wyznaczona przez dyrektora przedszkola, osoba pełnoletnia, która:
    1) ukończyła kurs kierowników wycieczek,
    2) jest instruktorem harcerskim,
    3) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora
        turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek
6. Kierownik wycieczki opracowuje program i regulamin wycieczki, zapoznaje
    uczestników z zasadami bezpieczeństwa, określa zadania opiekunów, zapewnia
    apteczkę, sprzęt i ekwipunek, czuwa nad bezpiecznym przebiegiem wycieczki lub
    imprezy. Przedszkole może posiadać dodatkową procedurę w zakresie organizacji
    wycieczek i imprez poza siedzibą przedszkola.
7. Rodzice dzieci mających problemy w czasie poruszania się pojazdami mechanicznymi
    zobowiązani są do przedłożenia instruktażu dotyczącego sprawowania opieki.
8. Szczegółowe informacje dotyczące zachowania bezpieczeństwa dzieci zawarte są
    w regulaminie wycieczek przedszkolnych.
 
                                                  ROZDZIAŁ V
                                     Pomoc psychologiczno - pedagogiczna
§ 10
 
1. Przedszkole organizuje i udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
    polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
    i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości
    psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności:
   1) z niepełnosprawności
   2) problemów emocjonalnych
   3) z deficytów rozwoju lub ze specyficznych trudności w uczeniu się
   4) z zaburzeń komunikacji językowej
   5) z choroby przewlekłej
   6) ze zdarzeń traumatycznych
  7) szczególnych uzdolnień
  8) z niepowodzeń edukacyjnych
  9) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego
      rodziny sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi
 10) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze
      zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym
      kształceniem za granicą.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dzieciom w toku bieżącej pracy
    przez nauczycieli oraz w następujących formach:
   1) zajęcia rozwijające szczególne uzdolnienia
   2) zajęcia specjalistyczne:
       a) korekcyjno-kompensacyjne,
       b) logopedyczne,
       c) socjoterapeutyczne i inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
    3) porady i konsultacje.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor  przedszkola.
4. Formy pomocy, wymiar godzin oraz okres udzielania ustala dyrektor przedszkola.
5. Dyrektor pisemnie zawiadamia rodziców o objęciu ich dzieci formami pomocy
    psychologiczno-pedagogicznej.
6. Przedszkole udziela także pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom dzieci
    oraz nauczycielom. Pomoc udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci
     i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu
     problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności
     wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno –
     pedagogicznej dla dzieci.
7. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców i nauczycieli:
    1) porady
    2) konsultacje
    3) warsztaty
    4) szkolenia
8. Zasady udzielania pomocy w przedszkolu:
    1) Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest
        dobrowolne i nieodpłatne.
    2) Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom
        nauczyciele w toku bieżącej pracy oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu
        zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana
    z inicjatywy:
     1) dyrektora
     2) rodziców dziecka
     3) nauczyciela
     4) specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem
     5) asystenta edukacji romskiej
     6) pielęgniarki środowiskowej, higienistki
     7) pomocy nauczyciela
     8) poradni
     9) pracownika socjalnego
    10) asystenta rodziny
    11) kuratora sądowego
 
10. W przedszkolu mogą przebywać dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie
      kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
      Realizacja orzeczeń następuje w zakresie możliwości lokalowych i kadrowych
      przedszkola, w formach i wymiarze zatwierdzonym przez organ prowadzący.
11. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor
      powołuje się zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania
      pomocy w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.
12. Zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
      prowadzą specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju
      niepełnosprawności.
13. W przedszkolu za zgodą organu prowadzącego mogą być zatrudnieni dodatkowo
      nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu
      współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych.
14. Przedszkole gromadzi w indywidualnej teczce dla  dziecka objętego pomocą
      psychologiczno-pedagogiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających
      prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, lekarza.
15. Zajęcia realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej są
      dokumentowane wg odrębnych przepisów.
 
                                                      ROZDZIAŁ VI
Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola
 
§ 11
1. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieciom przedszkole określa
     następujące zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:
     a) dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub jego prawni
         opiekunowie;
     b) osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać dziecko
         bezpośrednio pod opiekę nauczyciela;
     c) rodzice /prawni opiekunowie/ mogą upoważnić przez siebie pełnoletnią osobę
        przyprowadzającą i odbierającą dziecko z przedszkola - na piśmie
        przedkładając je nauczycielom prowadzącym oddział. Upoważnienie w formie
        pisemnej zawiera: nazwisko i imię osoby upoważnionej, adres zamieszkania,
       oraz serię i numer dowodu osobistego;
   d) nauczyciel ma obowiązek osobiście sprawdzić kto odbiera dziecko
       z przedszkola lub za pośrednictwem innego pracownika przedszkola;
    e) rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za
        bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez
        nich osobę;
     f) nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru
        w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie
        może on zapewnić dziecku bezpieczeństwa (jest pod wpływem alkoholu lub
        środków odurzających);
    g) o każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje
        dyrektora przedszkola. W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do
        podjęcia wszelkich czynności dostępnych w celu nawiązania kontaktu
        z rodzicami- prawnymi opiekunami dziecka;
    h) rodzice są zobowiązani do odbioru dziecka do czasu zamknięcia przedszkola.
         Jeżeli tego nie uczynią nauczyciel po sporządzeniu notatki, powiadomieniu
         policji i dyrektora podejmuje działanie odpowiednie do otrzymanych od
         wymienionych podmiotów instrukcji.
2. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka
    w czasie pobytu dziecka w przedszkolu rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka
    niezwłocznie po powiadomieniu go przez nauczyciela. Dziecko nie może uczęszczać do
    przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.
 
                                                                ROZDZIAŁ VII
 
                                               Organizacja zajęć dodatkowych
§ 12
 
1. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować zajęcia dodatkowe.
2. Rodzaj zajęć dodatkowych oraz ich częstotliwość jest uzgadniana z organem
    prowadzącym na początku roku szkolnego.
3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości
    rozwojowych dzieci i wynosi od 10 do 30 minut.
4. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.
5. W czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca zajęcia.
    Osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci.    
6. Rodzice nie ponoszą dodatkowych opłat za zajęcia dodatkowe.
 
 
                                                                 ROZDZIAŁ VIII
                                                              Organy przedszkola
 
§ 13
 
Organami przedszkola są:
  1) Dyrektor przedszkola
  2) Rada pedagogiczna
  3) Rada rodziców
 
§ 14 Dyrektor
Kompetencje dyrektora przedszkola:
  1) kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz,
  2) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
  3) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli
     i pracowników administracji i obsługi,
  4) jest przewodniczącym rady pedagogicznej,
  5) prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej,
  6) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji
     stanowiących,
  7) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu
      wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole
      oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
  8) sprawuje nadzór pedagogiczny i przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej
      niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego
     nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola,
  9) dokonuje oceny pracy nauczycieli,
  10) wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli, w tym nadaje
        stopień awansu nauczyciela kontraktowego,
  11) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawie
       odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych
       pracowników przedszkola,
 
  12) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym
        pracownikom przedszkola ,
  13) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi
        odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
  14) odpowiada za wykonywanie obowiązku związanego z systemem informacji
        oświatowej,
  15) może tworzyć za zgodą organu prowadzącego przedszkole dodatkowe stanowiska
        kierownicze w przedszkolu,
   16) zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych
        i opiekuńczo-wychowawczych i odpowiada za poziom ich realizacji,
    17) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu,
    18) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu
          zawodowym,
    19) ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie
         dokumentacji z działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie
         przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją,
    20) zapewnia ochronę danych osobowych będących w posiadaniu przedszkola,
    21) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i radą rodziców,
    22) współpracuje z władzami samorządowymi oraz organem sprawującym nadzór
          pedagogiczny,
    23) gospodaruje majątkiem przedszkola i dba o powierzone mienie,
    24) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
    25) współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników.
 
§ 15 Rada Pedagogiczna
 
Radę pedagogiczną tworzą dyrektor jako jej przewodniczący oraz wszyscy nauczyciele
zatrudnieni w przedszkolu.
 
Kompetencje rady pedagogicznej:
 1) Kompetencje stanowiące:
    a) zatwierdza plany pracy przedszkola, w tym koncepcję pracy przedszkola,
    b) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,
    c) podejmuje uchwały w sprawie innowacji pedagogicznych i eksperymentów,
    d) podejmuje uchwały w sprawach skreślenia dziecka z listy dzieci
        uczęszczających do przedszkola.
 2) Kompetencje opiniujące:
    a) opiniuje organizację pracy przedszkola w tym ramowy rozkład dnia i
        rozkład zajęć dodatkowych,
    b) opiniuje projekt planu finansowego przedszkola,
    c) opiniuje wnioski dyrektora i prezydenta o przyznanie nauczycielom
        odznaczeń, nagród i wyróżnień,
    d) opiniuje propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych
        prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo
       płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
   e) opiniuje zestaw programów wychowania przedszkolnego przed
       dopuszczeniem ich do użytku w przedszkolu.
 
  3) Pozostałe kompetencje rady pedagogicznej:
     a) opiniuje kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola zaproponowanego
         przez organ prowadzący, o ile do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat
        albo konkurs nie wyłoni kandydata,
    b) opiniuje propozycje organu prowadzącego przedszkole dotyczącą zamiaru
        przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola,
    c) opiniuje decyzje dyrektora przedszkola o powierzeniu lub powołaniu ze
        stanowiska kierowniczego,
    d) przygotowuje projekt statutu przedszkola i uchwala go,
    e) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
        dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego,
     f) wyłania jednego przedstawiciela do komisji konkursowej w celu
        przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola,
     g) rozpatruje skierowane do niej wnioski rady rodziców,
     h) uchwala działania wychowawcze i profilaktyczne,
      i) deleguje przedstawiciela do udziału w zespole oceniającym rozpatrującym
         odwołanie od oceny pracy nauczyciela.
      j) uchwala szczegółowy regulamin swojej działalności.
 
§ 16 Rada Rodziców
 
  1.Radę rodziców tworzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych
     wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału. Rada rodziców działa w       
     oparciu o własny regulamin zgodny z ustawą o systemie oświaty i statutem przedszkola.
  2.Kompetencje rady rodziców:
    1) może występować do organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego
        oraz organów przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw
        przedszkola,
     2) może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł
        i wydatkować je zgodnie z regulaminem,
     3) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia
        i wychowania przedszkola,
     4) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,
     5) opiniuje pracę nauczycieli odbywających staż na wyższy stopień awansu
         zawodowego,
     6) może wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny pracy
         nauczyciela,
      7) deleguje przedstawiciela do udziału w pracach zespołu oceniającego
          rozpatrującego odwołanie od oceny pracy nauczyciela,
      8) deleguje jednego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata
          na stanowisko dyrektora przedszkola,
 
§ 17 Zasady współdziałania organów przedszkola:
 
1. Organy przedszkola współpracują ze sobą mając na uwadze wszechstronny rozwój
     dzieci, ich dobro i bezpieczeństwo, a także jakość pracy przedszkola, w szczególności;
     1) Dyrektor przedszkola gwarantuje pełny i prawidłowy przebieg informacji
          między organami przedszkola
 
     2) W zebraniach rady rodziców może brać udział (z głosem doradczym) dyrektor
        przedszkola i ewentualnie inni członkowie rady pedagogicznej.
     3) W zebraniach rady pedagogicznej w miarę potrzeb i po wcześniejszym ustaleniu
          może brać udział rada rodziców lub jej przedstawiciele.
     4) Dyrektor przedszkola informuje radę pedagogiczną oraz radę rodziców o
         wynikach ewaluacji zewnętrznej.
 
§ 18 Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola
 
 1. Dyrektor przedszkola wnoszone sprawy sporne pomiędzy organami rozstrzyga
     z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego.
 2. Wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom przedszkola zgodnie z posiadanymi
     kompetencjami.
 3. Jeżeli uchwała statutowego organu jest niezgodna z obowiązującym prawem lub narusza
     interesy przedszkola i nie służy rozwojowi jej wychowanków wstrzymuje jej wykonanie
     lub informuje o niezgodności z przepisami prawa.
 4. O fakcie tym informuje właściwy organ przedszkola i uzgadnia z nim sposób
    postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały lub sporu.
 5. W przypadku braku uzgodnienia o którym mowa w ust. 3, dyrektor przedszkola
    przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia właściwemu organowi (prowadzącemu lub
    sprawującemu nadzór pedagogiczny).
 
                                            ROZDZIAŁ IX
                                          Organizacja przedszkola
 
§ 19
 
  1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci
      zgrupowanych wg zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i
      uzdolnień.
  2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.
  3. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza odbywa się na podstawie programów
     wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku w przedszkolu i zgodnych z
    podstawą programową.
 4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 5. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi, powinien być
     dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić  do 30 minut.
 6.Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
     organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 maja.
 7. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
 8. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:
     1) liczbę dzieci, liczbę oddziałów i czas pracy poszczególnych oddziałów,
     2) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
     3) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ
        prowadzący.
 9. Organizację dnia w przedszkolu określa ramowy rozkład dnia. W trosce o prawidłowy
      rozwój psychoruchowy oraz prawidłowy przebieg wychowania i kształcenia dzieci,
      w przedszkolu respektuje się następujące proporcje zagospodarowania czasu
      przebywania w przedszkolu:
    
1)   Co najmniej 1/5 czasu przeznacza się na zabawę. W tym czasie dzieci bawią
            się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela.
        2)  Co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci co najmniej 1/4 czasu) dzieci  spędzają na świeżym powietrzu: w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na spacerze. W tym czasie organizowane są gry  i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze.
3)   1/5 czasu przeznacza się na zajęcia dydaktyczne , realizowane wg
           wybranego programu wychowania przedszkolnego.
4)   Pozostały czas 2/5 przeznacza się na czynności opiekuńcze, samoobsługowe,
            organizacyjne, indywidualną pracę z dzieckiem, zajęcia dodatkowe, inne.
 10. Ramowy rozkład dnia po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczna ustala dyrektor
       przedszkola. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono
       opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia
       z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 11. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem sobót, dni ustawowo
       wolnych od pracy oraz przerwy zatwierdzonej przez organ prowadzący w
       projekcie organizacyjnym na wniosek dyrektora.
 12. Przedszkole czynne jest w dni robocze w godzinach 6.00 – 16.30
 13. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 - 6 lat.
 14. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do
       przedszkola dodatkowo nie dłużej niż jeden rok. W przypadku dziecka
       posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie dłużej niż do
       końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.
 15. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 110.
 16. W przedszkolu łącznie są cztery  oddziały.
 17. Liczba oddziałów w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki
       może ulec zmianie.
18. W ramach dziennego czasu pracy przedszkola realizowana jest podstawa programowa
      wychowania przedszkolnego w wymiarze nie mniejszym niż 5 godzin dziennie.
19. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
     1) sale zajęć dla poszczególnych oddziałów,
     2) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,
     3) kuchnię,
     4) wydawalnię posiłków,
    5) zmywalnię naczyń,
    6) szatnię dla dzieci,
    7) szatnię dla personelu,
    8) ogród przedszkolny.
 
     
 
 
§ 20 Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatności za korzystanie
         z wyżywienia przez pracowników ustalone przez organ prowadzący.
 
1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy
    programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji
    Narodowej. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wynosi nie mniej
    niż 5 godzin dziennie.
2. Wysokość opłaty za świadczenia w zakresie opieki, wychowania i nauczania
     wykraczające poza 5 godzin bezpłatnej realizacji podstawy programowej wychowania
     przedszkolnego ustala uchwałą Rada Miasta Gniezna, jednak w wysokości nie
     przekraczającej 1 zł za każdą godzinę.
3. W przypadku uczęszczania do przedszkola dziecka z innej gminy, która nie zawarła
     porozumienia z Miastem Gnieznem w sprawie refundowania kosztów pobytu dziecka w
     przedszkolu rodzice takiego dziecka uiszczają pełną opłatę w wysokości ustalonej przez
    Miasto Gniezno.
4. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola.
5. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia określa dyrektor przedszkola
    w porozumieniu z organem prowadzącym.
6. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry w terminach ustalonych
    przez dyrektora przedszkola. Ostateczny termin płatności upływa z dniem 15 każdego
    miesiąca.
7. Opłatę za żywienie ustala zarządzeniem dyrektor przedszkola w porozumieniu
     z organem prowadzącym.
8. Opłata ta może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego w związku ze wzrostem lub
    obniżką cen żywności.
9. Dziecko może korzystać w przedszkolu z 1, 2, 3 posiłków.
10. W przypadku nieobecności dziecka odlicza się pełną należność za każdy dzień
    nieobecności tj. opłatę za żywienie oraz za zadeklarowane godziny pobytu dziecka w
    przedszkolu.
11. Dzieciom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej zapewnia się pomoc w pokryciu
     kosztów żywienia we współpracy z MOPS lub innymi podmiotami’
12. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu rejestrowane są na kwitariuszu    przychodowo-
      ewidencyjnym opłat, rodzice otrzymują oryginał pokwitowania.
13. Pracownicy przedszkola mogą korzystać odpłatnie z żywienia wnosząc opłatę określoną
      zarządzeniem dyrektora przedszkola.
14. Rodzice są zobowiązani do zgłaszania nieobecności dzieci w przedszkolu trwającej
      dłużej niż tydzień.
 
 
                                                     ROZDZIAŁ X
              Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola
 
§ 21 Wicedyrektor
 
1. W przedszkolu za zgodą organu prowadzącego może być utworzone stanowisko
   wicedyrektora.
2. Powołania i odwołania wicedyrektora dokonuje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady
    pedagogicznej i organu prowadzącego.
3. Wicedyrektor podlega bezpośrednio dyrektorowi.
4. W ramach podziału kompetencji i we współpracy z dyrektorem wicedyrektor:
 
     1) organizuje pracę przedszkola zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym oraz
         regulaminami i procedurami wewnętrznymi;
     2) kontaktuje się z rodzicami wychowanków;
     3) przyjmuje osoby kontrolujące placówkę z ramienia nadzoru pedagogicznego;
      4) współdziała ze środowiskiem;
      5) dba o właściwy obieg informacji;
      6) dba o klimat i atmosferę pracy.
1. W ramach sprawowania nadzoru pedagogicznego:
      1) współuczestniczy w opracowaniu koncepcji i rocznego planu pracy przedszkola;
      2) współdziała w planowaniu, organizowaniu i przeprowadzaniu nadzoru
          pedagogicznego, w ty ewaluacji wewnętrznej przedszkola;
      3) organizuje prace rady pedagogicznej zakresie przygotowania i analizy wyników
          przeprowadzonych badań proponując stosowne do potrzeb działania naprawcze;
      4) organizuje prace zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej;
      5) wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy
           przedszkola oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;
       6) uczestniczy w doskonaleniu zawodowym nauczycieli, zarówno na terenie
           placówki jak i poza nią;
       7) dokumentuje szkolenia prowadzone w ramach wspomagania wewnętrznego;
       8) obserwuje sposób realizacji przez nauczycieli zadań statutowych przedszkola;
       9) kontroluje i analizuje dokumentację nauczyciela (m.in.: dzienniki zajęć, plany
           pracy, obserwacje dzieci, dzienniki zajęć dodatkowych, inne);
      10) gromadzi informacje o pracy nauczycieli;
       11) odpowiada za organizację prowadzenia zajęć dodatkowych w przedszkolu;
      12) współorganizuje z nauczycielami imprezy i uroczystości w placówce.
2. W zakresie sprawowania opieki nad wychowankami:
       1) współdziała w zakresie zapewniania dzieciom warunków sprzyjających ich
           prawidłowemu rozwojowi, zdrowiu fizycznemu i psychicznemu oraz
           bezpieczeństwu;
       2) współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;
       3) współpracuje ze specjalistami na terenie placówki;
       4) współorganizuje wycieczki z dziećmi poza teren przedszkola;
       5) kontroluje respektowanie ramowego rozkładu dnia w tym pobyt dzieci na
           powietrzu z uwzględnieniem warunków pogodowych.
3. W zakresie pracy rady pedagogicznej współdziała w planowaniu i organizowaniu
     posiedzeń rady pedagogicznej.
 
4. W zakresie innych zadań:
    1) współdziała w zakresie wyposażania placówki w pomoce dydaktyczne,
       urządzenia itd., a także kontroluje mienie placówki;
    2) współuczestniczy w archiwizowaniu dokumentacji przedszkolnej;
    3) dba o wizerunek i wyposażenie placówki;
    4) przeprowadza bieżące przeglądy pomieszczeń;
    5) odpowiada za jakość gazetek informacyjnych i przekaz informacji dla rodziców;
    6) uczestniczy w aktualizacji danych internetowej strony przedszkola
 
 
§ 22 Nauczyciele wychowania przedszkolnego
 
 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym
     odpowiednim do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą
    zgodnie z dopuszczonym programem wychowania przedszkolnego, odpowiada za
    jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
3. Nauczyciel jest równocześnie wychowawcą grupy.
4. Do zakresu zadań nauczyciela należy:
    1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu
        w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.
    2. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie
      z dopuszczonym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
    3. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań
       poprzez :
      a) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie
          możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych
          obserwacji,
       b) przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej,
       c) wykorzystanie wyników obserwacji i diagnozy do planowania pracy
          z grupą,
       d) prowadzenie pracy indywidualnej oraz w grupach odpowiednio do potrzeb
           i możliwości dzieci, w tym opracowanie i realizacja indywidualnych
           programów wspomagania i korygowania rozwoju dla dzieci odbywających
           roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,
       e) indywidualizację oddziaływań w toku bieżącej pracy
        f) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania
           dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci,
        g) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy,
      4. współpraca ze specjalistami i instytucjami świadczącymi pomoc        
          Psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną, inną, odpowiednią do sytuacji społecznej  
         dziecka i inną; monitorowanie przebiegu pracy specjalisty z dzieckiem przy ścisłej
          współpracy z rodzicami,
      5. planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich
          kompetencji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach
          doskonalenia zawodowego,
      6. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska
          o estetykę pomieszczeń,
      7. udział w pracach rady pedagogicznej zgodnie z regulaminem i kompetencjami
          rady pedagogicznej,
      8. współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania
          i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do
          znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania
           przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji
          dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
      9. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
          i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
      10. zabezpieczenie danych osobowych dzieci i rodziców, do których ma dostęp,
      11. realizacja wniosków rady pedagogicznej, wniosków i zaleceń dyrektora oraz osób
           kontrolujących,
      12. udział w pracach zespołów odpowiednio do ustaleń dyrektora,
      13. czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
      14. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym,
           wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
     15. realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola a wynikających
          z bieżącej działalności placówki.
     16. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i
           utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
          1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
          2) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
          3) włączenia ich w działalność przedszkola.
  17 .przygotowanie informacji o gotowości szkolnej i przekazanie jej rodzicom dzieci 5-6     letnich.
     18. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i
           metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek
           i instytucji naukowo-oświatowych.
 
§ 23
  1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu
     nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.
  2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane
     jest aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały cykl
     edukacyjny wychowania przedszkolnego.
 
§ 24 Specjaliści
   1. Przedszkole może zatrudniać nauczycieli specjalistów.
   2. Zadania specjalistów:
      1) Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu należy:
            a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie
             indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
             psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń
             edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron dzieci;
            b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu
              rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju
             dzieci;
            c) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich
             do rozpoznanych potrzeb;
            d) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych
              problemów dzieci
            e) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie
             zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w
             środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym dzieci;
             f) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w
              sytuacjach kryzysowych;
             g) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu
               indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;
           h) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy
               psychologiczno-pedagogicznej.
   
      2) Do zadań logopedy w przedszkolu należy:
             a) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych
              w celu ustalenia stanu mowy dzieci;
              b) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci
               i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej
                zaburzeń;
               c) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu
                zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;
                d) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy
                 psychologiczno-pedagogicznej.
       3) Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:
             a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami
               i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu
               się;
             b) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć
               o charakterze terapeutycznym;
             c) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom
               edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
             d) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy
                psychologiczno-pedagogicznej.
 
         4) Do zadań pedagoga specjalnego należy:
             a) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz
                 wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizacja
                 zintegrowanych działań i zajęć, określonych w programie;
             b) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracy
                  wychowawczej z dziećmi niepełnosprawnymi;
              c) udział, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez
                   nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych
                   w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;
               d) pomoc nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz
                   nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania
                   i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy
                    z dziećmi niepełnosprawnymi.
 
§ 25 Pracownicy niepedagogiczni
  
     Przedszkole zatrudnia pracowników nie będących nauczycielami.
       
    1. Zakres czynności głównej księgowej:
        1. Zakres obowiązków
           1) opracowanie i wykonanie przy współudziale dyrektora przedszkola preliminarza
               wydatków budżetowych na każdy rok,
                 2) zapewnienie obsługi administracyjno – księgowej
                 3) organizacja księgowości wewnętrznej zgodnie z obowiązującymi przepisami w                      
                     tym zakresie, tj.:
                     a) opracowanie planów finansowych,
                     b) prowadzenie kart wydatków i kosztów (analityka),
                     c) prowadzenie rejestru dochodów,
                     d) prowadzenie dziennika głównego.
                  4) prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych, rozliczanie inwentur oraz kontrola                  
                      ksiąg inwentaryzacyjnych,
                   5)sporządzanie sprawozdań dotyczących gospodarki finansowej oraz funduszu              
         płac,
                  6) przestrzeganie dyscypliny finansowej,
                  7) prowadzenie przelewów na konta,
                   8) wystawianie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu – druki Rp-7,
                   9) rozliczanie wynagrodzeń i sporządzanie deklaracji ZUS,
                  10) należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej         
                       księgowości i wynagrodzeń,
                   11) bieżąca znajomość przepisów dotyczących gospodarki budżetowej, płac oraz 
                        spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym (ZUS),
                   12)współdziałanie z jednostką nadrzędną w zakresie gospodarki budżetowej i          
                        płac,
                   13) aktywny udział we wszelkiego rodzaju szkoleniach prowadzonych przez               
                         jednostkę nadrzędną z zakresu budżetu i płac,
                   14) udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych poświęconych sprawom budżetu    
                         oraz płac,
                   15) naliczanie i odprowadzanie podatku od osób fizycznych,
                    16)wykonywanie innych doraźnych poleceń dyrektora wynikających z potrzeb
                          przedszkola.
      2. Zakres uprawnień:
         1) samodzielne wykonywanie zadań i podejmowanie decyzji w zakresie powierzonych
            obowiązków,
         2) zgłaszanie wniosków i propozycji usprawniających pracę własną, innych oraz
             przedszkola.
      3. Zakres odpowiedzialności:
          1) prawidłowe planowanie wydatków budżetowych i ich wykonywanie,
          2) terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdawczości w zakresie wydatków
              budżetowych i wynagrodzeń,
           3) prawidłowe naliczanie i rozliczanie deklaracji ZUS oraz świadczeń z ubezpieczenia
              społecznego,
           4) zgodność majątku trwałego ze stanem księgowym,
           5) stosowanie bieżących przepisów w zakresie budżetu i płac,
           6) przestrzeganie przepisów BHP,
           7) zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej,
           8) pełna odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych,
           9) odpowiedzialność za druki ścisłego zarachowania.
 
Za naruszenie wymienionych wyżej obowiązków pracownik ponosi odpowiedzialność
służbową i materialną w granicach przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa.
  
 
     2. Zakres czynności służbowych intendenta:
     4. Współpraca z dyrektorem przedszkola w celu zapewnienia placówce artykułów
         żywnościowych, ustalenie punktów zaopatrzenia.
     5. Terminowe zaopatrzenie placówki w artykuły żywnościowe.
     6. Troska o porządek i czystość pomieszczeń magazynowych.
     7. Właściwa organizacja sporządzania i podawania posiłków.
     8. Prowadzenie zaopatrzenia żywnościowego oraz ewidencji sprzętu technicznego.
     9. Ponoszenie materialnej odpowiedzialności za powierzone materiały i magazyn
         żywnościowy; zobowiązanie do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie
         prowadzenia gospodarki środkami materiałowymi i żywnościowymi (prowadzenie
        gospodarki magazynowej i ewidencji zapasów magazynowych).
   10.Wspólne sporządzanie z kucharką tygodniowych jadłospisów i konsultowanie ich
        z dyrektorem.
   11. Terminowe rozliczanie pobranych zaliczek.
   12. Przestrzeganie zasad BHP, p.- poż. i wdrażanie programu HACCAP.
   13. Ponoszenie odpowiedzialności za powierzone mienie.  
   14. Prowadzenie dokumentacji HACCAP.
    15. Realizacja innych zadań wynikających z potrzeb przedszkola m.in. prac biurowych.
    3. Zakres czynności służbowych kucharza:
         1) Udział w planowaniu posiłków dla dzieci i ich wykonywanie.
         2) Codzienne pobieranie produktów z magazynu do sporządzenia posiłków wg
             norm,
          3) Odpowiednie zabezpieczanie ich przed obróbką.
          4) Przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzoru nad jej
              wykonaniem,
          5) Przestrzeganie dyscypliny pracy, zasad technologii i estetyki oraz zasad
              higieniczno – sanitarnych i przepisów bhp, ppoż.
          6) Natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi wszystkich usterek i nieprawidłowości
              występujących na zapleczu kuchennym stanowiących zagrożenie zdrowia i
              bezpieczeństwa,
          7) Dbanie o najwyższą jakość , smak i estetykę posiłków.
          8) Wydawanie posiłków o wyznaczonych godzinach.
          9) Ścisłe przestrzeganie receptur przygotowywanych posiłków.
        10) Racjonalne wykorzystanie pobieranych produktów.
         11) Właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z przewidzianymi normami i zgodne z
              podanym stanem dzieci i personelu do żywienia w danym dniu.
        12) Zgodność kaloryczną przygotowywanych potraw z ich zaplanowaną wartością.
        13) Przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami
              Stacji Sanepidu.
         14) Dbałość o stan powierzonego sprzętu i narzędzi.
          15) Przestrzeganie czystości sprzętu, narzędzi oraz w pomieszczeniach kuchennych
               zgodnie z instrukcjami dobrej praktyki higienicznej.
         16) Przestrzeganie właściwego wyglądu osobistego podczas pracy.
         17)Realizacja innych zadań wynikających z potrzeb przedszkola .
4. Zakres czynności służbowych pomocy kucharza:
 
       1) Obróbka wstępna warzyw i owoców oraz wszelkich surowców do produkcji
           posiłków, tj. mycie, obieranie, czyszczenie.
       2) Odpowiednie zabezpieczanie produktów przed i podczas obróbki.
       3) Oszczędne gospodarowanie wydanymi produktami.
    4) Rozdrabnianie warzyw i owoców i innych surowców z uwzględnieniem
        wymogów technologii i instrukcji wykorzystywanych maszyn gastronomicznych.
     5) Przygotowywanie potraw zgodnie z sugestiami kucharza.
     6) Przestrzeganie dyscypliny pracy, zasad technologii i estetyki oraz zasad
         higieniczno – sanitarnych i przepisów bhp, ppoż.
      7) Natychmiastowe zgłaszanie kucharzowi lub i dyrektorowi wszystkich usterek
         nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa.
      8) Dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków.
      9) Pomoc przy porcjowaniu posiłków.
      10) Pomoc przy wydawaniu posiłków o wyznaczonych godzinach.
      11) Przestrzeganie receptur przygotowywanych posiłków.
      12) Dbałość o stan wykorzystywanego sprzętu i narzędzi.
      13) Przestrzeganie czystości sprzętu, narzędzi oraz w pomieszczeniach kuchennych.
      14) Mycie naczyń i sprzętu kuchennego.
      15) Przestrzeganie właściwego wyglądu osobistego podczas pracy.
      16) Doraźne zastępowanie kucharza w przypadku jego nieobecności.
 
5. Zakres czynności służbowych woźnej oddziałowej:
     1) Rozdawanie  posiłków.
     2) Pomoc przy karmieniu dzieci .
     3) Pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu podczas wyjścia na dwór.
     4) Opieka w czasie spacerów i wycieczek,
     5) Opieka w czasie chwilowej nieobecności nauczycielki (WC)
     6) Pomoc przy myciu rąk, zębów i korzystaniu z toalety,
     7) Udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,
     8) Udział w dekorowaniu sali,
     9) Udział w uroczystościach dla dzieci,
   11) Pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających.
   12)Sprzątanie przed zajęciami przedszkolnymi, w czasie zajęć i po zajęciach przedszkolnych sal i wydzielonych pomieszczeń oraz sprzątanie okresowe wynikające z podstawowych wymagań higieny przedszkolnej
   13) Codziennie utrzymanie we wzorowej czystości pomieszczeń przydzielonych do
        sprzątania.
   14) Odpowiednie zabezpieczanie przed dziećmi środków czystości i innych chemicznych, które należycie wykorzystuje .
    15).Przestrzeganie przepisów BHP , P-POŻ i HACCP.
   16) Nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci.
17)Wykonuje inne czynności wynikające z potrzeb przedszkola.
 
6. Zakres czynności służbowych woźnego i dozorcy :
  1. Kontrola i dbałość o obejście przedszkola dla zachowania bezpiecznych warunków
      pobytu dzieci w placówce:
      1) drogi komunikacyjne,
      2) trawniki,
      3) tereny przyległe,
      4) chodniki,
      5) plac zabaw.
 2. Kontrola budynku:
    1) zgłaszanie usterek do dyrektora przedszkola i ich usuwanie, dbałość o powierzone mienie i jego  konserwacja oraz naprawa,
    2) kontrola wszystkich instalacji,
    3) nadzór nad pracą konserwatorów i innych osób przeprowadzających w przedszkolu
       np. remonty,
 3. Czuwanie nad całością zabezpieczenia mienia przedszkolnego:
    1) codzienny obchód i kontrola przedszkola rano i w godzinach popołudniowych.
4. Doręczanie i odbieranie pism urzędowych.
5. Pomoc w inwentaryzacji majątku przedszkola.
6. Ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.
7. Realizowanie innych zadań wynikających z potrzeb przedszkolan.
 
§ 26
1. Pracownicy pedagogiczni, administracyjni i obsługowi podlegają bezpośrednio
    dyrektorowi przedszkola.
2. Pracownik przedszkola obowiązany jest:
   1) przestrzegać regulaminów obowiązujących w przedszkolu;
   2) przestrzegać ustalonego w zakładzie pracy porządku;
   3) przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów
      przeciwpożarowych;
   4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić mienie oraz zachować w tajemnicy
      informację, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
  5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;
  6) Przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,
  7) przestrzegać poleceń zwierzchników, związanych z organizacją pracy
      przedszkolu.
 3. Wszyscy pracownicy placówki przyczyniają się do dbałości o klimat i atmosferę,
     przestrzegając zasad współżycia społecznego.
4. W ramach dyscypliny pracy, pracownik ma obowiązek:
    1) usprawiedliwić spóźnienie lub nieobecności w pracy w tym samym dniu;
   2) zgłosić nieobecność w pracy na przynajmniej 1 godzinę przed planowanym
       rozpoczęciem pracy;
  3) uzgodnić z dyrektorem wyjście w czasie pracy, wpisując w zeszyt wyjść;
  4) nieprzyjmowania prywatnych wizyt w placówce;
  5) niekorzystania z telefonów komórkowych w obecności dzieci;
  6) zabezpieczenia danych osobowych dzieci i pracowników według zaleceń
     dyrektora;
  7) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikające
      z aktualnych potrzeb placówki.
 
                                                        ROZDZIAŁ XI
 
                               Współpraca przedszkola z rodzicami
 
§ 27
 
1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego
    oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego
    rozwoju.
2. Rodzice mają prawo do:
    1) znajomości koncepcji i udziału w jej opracowaniu,
    2) zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego oraz zadaniami
        realizowanymi w danym oddziale,
    3) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego
        postępów, zachowania i rozwoju,
    4) uzyskania informacji na temat stanu gotowości szkolnej dziecka,
   
   5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków
       z obserwacji pracy przedszkola,
   6) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi
       prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje
       przedstawicielstwo w radzie rodziców,
   7) planowych systematycznych spotkań z nauczycielem oddziału:
   8) korzystania z form współpracy przedszkola z rodzicami, w tym:
       a) zebrań grupowych – na początku roku szkolnego oraz w miarę potrzeb,
       b) konsultacji i rozmów indywidualne z nauczycielem, dyrektorem - według
            potrzeb,
       c) zajęć otwartych – 1-2 razy w roku,
      d) form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców takich jak
          warsztaty, szkolenia, porady, konsultacje nauczycieli i specjalistów,
       e) uroczystości i spotkań okolicznościowych – według kalendarza imprez,
        f) festynów rodzinnych.
    9) włączania się w organizację życia przedszkolnego,
    10) życzliwej i przyjaznej atmosfery, intymności rozmowy z zachowaniem tajemnicy
         jej treści itp.
   11) współdziałania w zakresie kształtowania pozytywnego wizerunku rodziny i
         przedszkola oraz budzeniu wzajemnego zaufania.
3. Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać
    na zakończenie roku szkolnego dyplom-podziękowanie od  dyrektora i rady rodziców.
4. Przedszkole oczekuje od rodziców (prawnych opiekunów):
    1) bieżącej i rzetelnej informacji na temat dziecka,
    2) terminowego regulowania opłat,
    3) przestrzegania ustaleń organizacyjnych placówki,
    4) aktywnego współuczestniczenia w życiu przedszkola,
    5) kultury zachowań w różnych sytuacjach na terenie placówki.
 
                                                  ROZDZIAŁ XII
                                 Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola
 
§ 28
 
1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko które ukończyło 2,5 roku.
3. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola dodatkowo jeden rok, a dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8lat.
4. Dziecko w wieku 5 i 6 lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
5. Dzieci przyjmuje się do publicznych przedszkoli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
6 .Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w publicznym przedszkolu, od 1 marca do 31 marca składa się wnioski wraz z załącznikami.
7. O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.
8. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata i może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.
9. Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.(art. 20cust.1)
10. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt.7, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe, które mają jednakową wartość:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
11. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria lokalne, którym przyznaje się określoną liczbę punktów.
12. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola składa się do dyrektora wybranego
publicznego przedszkola.
13. Wniosek zawiera:
1. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL –serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2.imię i nazwiska rodziców kandydata,
3.adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,
4.adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je posiadają,
5.wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
14.Rodzic ma prawo złożyć wniosek do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli.
15.Do wniosku dołącza się:
1)dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów (ustawowych):
a)oświadczenie o wielodzietności kandydata,
b)orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
c) prawomocny wyrok sadu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
d )dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów (lokalnych)
określonych przez Radę Miasta Gniezna,
16. Dokumenty, o których mowa w pkt. 17 ppkt1 b-d mogą być składane w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
17. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 17 ppkt1 lit. a i ppkt2 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
18. Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego–nie złożenie deklaracji w wyznaczonym terminie oznacz a, że miejsce, które zajmuje dziecko w przedszkolu zostanie włączone do procesu rekrutacji.
19. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej decie i rozwoju psychofizycznym dziecka.
20. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, który wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
21. Członkiem Komisji nie może być Dyrektor, ponieważ z mocy ustawy jest organem odwoławczym od rozstrzygnięć Komisji (art. 20zc ust. 8)
22. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1)ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
2)ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
3)sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
23 .Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu do danego publicznego przedszkola.
24. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do publicznego przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
25.  Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do publicznego przedszkola i informację o liczbie wolnych miejsc.
26 . Listy, o których mowa w pkt. 25 i 27 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola.
Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
27.  Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w pkt. 27 jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
28 . W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola.
29.  Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 30. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
30.  Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
31. Dyrektor publicznego przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt. 32, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
32.  Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.
33.  Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
34.  Do postępowania uzupełniającego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania rekrutacyjnego.
35.  Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu.
36.  Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w publicznym przedszkolu, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 
                                                  ROZDZIAŁ XIII
    Przypadki w których dyrektor może skreślić dziecko z listy wychowanków
 
 
§ 29
1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może skreślić dziecko( z wyłączeniem
    dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym) z listy przyjętych do  przedszkola w przypadku:
    1) zalegania z należnymi opłatami za 1-2miesiące ,
    2) powtarzającego się nieterminowego regulowania należności,
    3) nie uczęszczania dziecka do przedszkola bez uzasadnionej przyczyny co najmniej
       1 miesiąc,
    4) w sytuacji, gdy w sposób szczególny narażone jest dobro innych dzieci,
    5) w przypadku pozostawania dziecka w przedszkolu poza godzinami jego otwarcia.
2. Tryb postępowania w przypadku skreślenia z listy wychowanków:
    1) uzyskanie informacji o nieobecności dziecka lub innych przesłankach, które mogą
        być powodem skreślenia dziecka z listy wychowanków;
    2) ustalenie przyczyn nieobecności lub analiza powodów, dla których dziecko nie
        powinno uczęszczać do przedszkola,
    3) podjęcie uchwały o skreśleniu,
    4) pisemne poinformowanie rodziców lub prawnych opiekunów o skreśleniu z listy,
    5) od decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków rodzicom przysługuje
        prawo do odwołania do rady pedagogicznej za pośrednictwem dyrektora w
        terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia,
    6) po ustalonym terminie odwoławczym dziecko skreśla się z listy wychowanków.
 
 
 
                                                           ROZDZIAŁ XIV
                                                   Ochrona dzieci i rodziny
 
 
§ 30 Prawa i obowiązki dzieci
 
1. Pracownicy przedszkola przestrzegają założeń Konwencji o Prawach Dziecka - kierują
    się dobrem dziecka.
2. Przedszkole respektuje prawo dziecka do wychowania i opieki odpowiedniej do wieku i
     rozwoju, prawo do pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy.
3. Dziecko ma prawo, aby treści, metody i formy pracy były dostosowane do jego potrzeb
    i możliwości psychofizycznych oraz sytuacji społecznej.
4. Dziecko ma prawo do wyrażania własnych myśli oraz swobody wyznania.
5. Przedszkole zapewnia dziecku bezpieczeństwo, poszanowanie jego godności osobistej
    oraz ochronę przed przemocą:
    1) w przypadku podejrzenia lub zauważenia śladów przemocy stosowana jest procedura
        Niebieskiej Karty
    2) w skrajnych przypadkach dyrektor powiadamia odpowiednie instytucje
6. Wszyscy pracownicy przedszkola życzliwie i podmiotowo traktują dzieci.
7. W przedszkolu obowiązuje zakaz stosowania kar cielesnych ośmieszających dziecko i
    naruszających poczucie godności.
8. Dzieciom uświadamia się ich prawa i obowiązki oraz jasno określa reguły ich
    postępowania w przedszkolu. Przedszkolak ma prawo do:
    1) Bezpiecznego pobytu w przedszkolu
    2) Intymności
    3) Zaspokajania swoich potrzeb i rozwijania zainteresowań
    4) Indywidualności
    5) Zabawy
    6) Dbania o higienę osobistą
    7) Spokoju i wypoczynku
    8) Nietykalności osobistej
    9) Akceptacji i szacunku
  10) Wyrażania własnych myśli, pragnień i wypowiedzi
  11) Popełniania błędów
  12) Zmienności nastrojów
  13) Korzystania ze wszystkiego co znajduje się na sali przedszkolnej
  14) Korzystania z posiłków i zaspokajania łaknienia
  15) Wyrażania swoich inwencji twórczych
   16) Bezkonfliktowego rozwiązywania problemów
  17) Opieki i pomocy ze strony dorosłych
  18) Pozytywnego wzmacniania przez dorosłych
 
9. Przedszkole pomaga zrozumieć, że funkcjonowanie w grupie przedszkolnej nie
    polega tylko na korzystaniu z praw, ale także na wypełnianiu obowiązków.
    Przedszkolak ma obowiązek:
    1) Przestrzegać zawartych umów dotyczących bezpieczeństwa swojego i innych
    2) Słuchać i reagować na polecenia nauczyciela
    3) Szanować mienie
    4) Zachowywać porządek i czystość
    5) Współdziałać w zespole
    6) Przestrzegać zasad obowiązujących w grupie
  7) Szanować prawa innych
  8) Szanować wytwory pracy innych
  9) Stosować formy grzecznościowe
10) Liczyć się ze zdaniem innych
11) Przestrzegać zakazu opuszczania sali bez zgody nauczyciela lub innych osób
     dorosłych
 12) Polubownie rozwiązywać konflikty
 13) Uznawać prawo innych do: spokoju, zabawy, własności prywatnej,
       niezależności osobistej
 14) Dbać o swój wygląd
 15) Informować nauczyciela o problemach i niebezpieczeństwach
 
§ 31 System motywowania do zachowań pożądanych
 
1. W przedszkolu określono, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Jednym ze
   stosowanych środków wychowania są nagrody społeczne i rzeczowe.
   1) Nagrody:
       a) Pochwala indywidualna
       b) Pochwala wobec grupy
      c) Pochwala przed rodzicami
      d) Dostęp do atrakcyjnej zabawki
      e) Dyplom uznania
      f) Drobne nagrody rzeczowe
     g) Przewodzenie w zabawie
 
   2) Nagradzamy za:
    a) Stosowanie ustalonych zasad i umów
    b) Wysiłek włożony w wykonana prace
    c) Wywiązanie się z podjętych obowiązków
    d) Bezinteresowna pomoc innych
    e) Aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkola
2. Dzieci znają zasady dezaprobaty za nieprzestrzeganie ustaleń.
    1) Konsekwencje złego zachowania:
        a) Upomnienie słowne indywidualne
        b) Upomnienie słowne wobec grupy
        c) Poinformowanie rodziców o przewinieniu
        d) Odsunięcie od zabawy
        e) Zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji
         f) Rozmowa z dyrektorem
   2) Konsekwencje stosujemy za:
      a) Nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu
      b) Stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych
      c) Zachowania agresywne
      d) Niszczenie wytworów pracy innych
      e) Celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków
         specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
 
 
 
 
 
§ 32 Niebieska Karta
 
1. Dyrektor przedszkola zgodnie z prawem podejmuje interwencję w środowisku wobec
     rodziny dotkniętej przemocą w rodzinie . Działania odbywają się w oparciu o procedurę
    „Niebieskie Karty” , co nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
2. Procedura wszczynana jest w sytuacji, gdy dany pracownik przedszkola w toku
     prowadzonych czynności służbowych powziął podejrzenia stosowania przemocy wobec
    członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny
    dyrektorowi, nauczycielowi lub innemu pracownikowi przedszkola przez osobę będącą
     świadkiem przemocy w rodzinie.
3. Dyrektor przedszkola udziela kompleksowych informacji o:
    a) możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej,
        socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach
        świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w
        rodzinie,
     b) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji
        osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie
 
1. Dyrektor przedszkola:
    a) organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan
        zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
   b) może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że
       stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w
       rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii
       i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób
       stosujących przemoc w rodzinie;
   c) diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest
       dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci;
   d) udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu,
       faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej,
       prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o formach
       pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie
       specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
 
                                                 ROZDZIAŁ XV
                     Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
 
§ 33
 
1. W przedszkolu realizuje się obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci
    5 i 6-letnich.
2. Dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły obwodu, w którym
    dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego w
    przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie. Formą powiadomienia jest pisemny wykaz
    dzieci sporządzony i przekazany do 30 września każdego roku szkolnego.
3. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do wydania każdemu dziecku spełniającemu
    obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w miesiącu wrześniu każdego roku
     szkolnego „zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania
     przedszkolnego”. Wzór zaświadczenia określają odrębne przepisy.
4. Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń o spełnianiu obowiązku
     przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkola.
 
                                                   ROZDZIAŁ XVI
                                                 Postanowienia końcowe
 
§ 34
Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być
sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
 
§ 35
Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
§ 36
Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 
§ 37
Przedszkole używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
§ 38
Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej –
nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
 
§ 39
Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się
udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola.
 
§ 40
Treść niniejszego statutu wchodzi w życie z dniem 11.09.2014r.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       ..................................................
                                                                                                    Podpis dyrektora


Wytworzył: Sławomira Mazur (20 września 2018)
Opublikował: Sławomira Mazur (9 czerwca 2014, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Sławomira Mazur (20 września 2018, 13:31:24)
Zmieniono: Zmiana nazwiska dyrektora placówki.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1910

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij